Svenska Jordbruksverket

Foder & vatten

Varje dag ska du ge dina fjäderfän foder av god kvalitet och lämplig struktur.
 Fodret ska ge djuren tillräckligt med näring.
Minst två gånger per dygn ska du ge dina fjäderfän vatten av god kvalitet.
Det är bra om djuren har fri tillgång till vatten.
Dina utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade så att djuren kan äta
och dricka lugnt och naturligt. Du ska kontrollera automatiska utfodrings- och
vattningssystem varje dag.

Renhållning

Du ska hålla rent i ditt stall med fjäderfä och gödsla ut minst en gång per dag.
Undantaget är om ditt stall är byggt på ett sätt som tillåter andra rutiner för utgödsling.
Stallet kan till exempel ha en ströbädd. Om ditt stall har en ströbädd ska den hållas
torr och ren. Strömedlet ska vara lämpligt och av god hygienisktkvalitet.

Du ska rengöra stallet noggrant minst en gång per år. Om du bedriver omgångsuppfödning
 ska du rengöra stallet noggrant före varje ny omgång djur som sätts in.

Utevistelse
 
Betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som kan skada djuren.
Stängsel ska vara väl uppsatta, underhållna och utformade på ett sätt som gör att djur innanför
stängslet inte skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta.Markytor som är
hårt belastade av djuren ska vara hårdgjorda och dränerade.I anläggningar där fjäderfän kan
gå ut ska antalet djur och ytorna utomhus vara anpassade så att föroreningar undviks.
Det ska finnas skydd mot dåligt väder och rovdjur. Vid behov ska det även finnas lämpliga
vattentråg.
 
Operativa ingrepp
 
Du får endast göra operativa ingrepp på fjäderfän om det är nödvändigt av
veterinärmedicinska skäl. Du ska anlita en veterinär för operativa ingrepp och annan
behandling som kan orsaka djuren lidande. Om behandlingen är brådskande och du inte
hinner anlita en veterinär kan någon annan göra ingreppet.  

Det är tillåtet att avlägsna den inre tån på tunga köttrastuppar om det görs innan djuret
är 24 timmar gammalt. Syftet ska vara att skydda hönan vid parning


Hormoner

Det är förbjudet att ge fjäderfän hormoner om det inte är nödvändigt för att bota ett sjukt djur

 

Källa: Jordbruksverket                        Till förstasidan